MAKALELER


 

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan, proceedings olarak bildiri kitapçıklarında yer alan akademik makaleler ektedir. Pdf dosyası olarak indirebilirsiniz.

 

Abstract

The structure of the education suffers a great change both technologically and pedagogically with using the information and communication technologies in education. The changes, which occur in the profiles of the learners, become effective in experiencing these changes. The educational organizations try to respond different expectations of the learners with their problems by means of integrating the technology into the education and also the cultural differences. Now the learners could be employed with their capabilities of working in collaboration independently and adopting them to the new situations rather than the knowledge and skills owned. The changes, which occur in the structure of the education, are examined in the light of the profiles of the learners in this study. The study is obtained by means of interpreting the data, which are obtained with the survey study, which is applied, to 1199 learners.


Keywords: Profile of learners, ICT, paradigms

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet

İletişim araştırmacısı Leonard, 21’inci yüzyılı, politika, eğitim, eğlence açısından tam bir ‘oyun çağı’ olarak nitelendiriyordu. (Leonard, 2003: 1-9). Bu her ne kadar kendi içinde “masum” bir ifade gibi görünse de, cümle ciddi ideolojik içerimleriyle bir dönemsellik eleştirisi yapıyor. Kendisi de çok ciddi bir ideolojik pratik olan “oyun oynamak”, sosyal kuram açısından açık bir semantiği olan, ardındaki devasa endüstriyle büyük bir tüketim potansiyeli olan, bu özelliğiyle de ekonomik-politikten bağımsız olmayan, üretim ve yayılım biçimiyle yeni medya olarak değerlendirilen, etkileme gücüyle de popüler olan bir alan.


Makalenin Devamı İçin Tıklayınız...


Özet

İletişim araştırmacısı Leonard, 21’inci yüzyılı, politika, eğitim, eğlence açısından tam bir ‘oyun çağı’ olarak nitelendiriyordu. (Leonard, 2003: 1-9). Bu her ne kadar kendi içinde “masum” bir ifade gibi görünse de, cümle ciddi ideolojik içerimleriyle bir dönemsellik eleştirisi yapıyor. Kendisi de çok ciddi bir ideolojik pratik olan “oyun oynamak”, sosyal kuram açısından açık bir semantiği olan, ardındaki devasa endüstriyle büyük bir tüketim potansiyeli olan, bu özelliğiyle de ekonomik-politikten bağımsız olmayan, üretim ve yayılım biçimiyle yeni medya olarak değerlendirilen, etkileme gücüyle de popüler olan bir alan.


Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet

Etimolojik köken olarak Yunanca ‘şarkı’ anlamına gelen melo- kökü ile gene Yunanca ‘hareket’ anlamına gelen dram sözcüklerinin birleşiminden türetilen ve ‘müzikli dram’ ya da ‘müzikli oyun’ anlamına gelen melodram sözcüğü, başlangıçta Avrupa kaynaklı bir tiyatro formu olarak karşımıza çıkar. 20. yüzyıl başlarından itibaren ise yeni bir anlama bürünen ve bugün sinemada, televizyonda da kullanılan dramatik türü ifade etmeye başlamıştır. Otantik formunda ahlaksızlığın eleştirildiği ve bozguna uğratıldığı; erdemli olmanın dikte edildiği; çoğunlukla duygusal olan, şiddetin çok az yer aldığı; bazen mizahi sahnelerle kesintiye uğrayan form, artık kullanıldığı sinema ve TV’de kültür endüstrisinin baskısı altında ve tüketim kültürünün hegemonyasında yapısal ve değerler anlamında değişikliğe uğramış, ‘örgütlenmiş ya da düzenlenmiş temsil’lerle ideolojik bir biçim halini almıştır. Türk televizyonlarının güncel durumu üzerinden düşündüğümüzde kendilerine sıkça rastladığımız melodram formu, toplumsal gerçekliği inşa eden kültürel temsiller sisteminin bir parçası olarak incelenmeyi hak etmektedir.

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet

Geleneksel Japon çay seremonisi 'Ça-no-yu’, Japon kültüründe gerçek ruhu, sakinliği, alçak gönüllülük ve zarafeti simgeler. Bu tören, samurayların günlük yaşamlarını düzenleyen formalitelerin bir yansıması olarak değerlendirilir. Kâseyi tutuştan çayı karıştırmaya, çay koymadan peçetenin kullanımına kadar her hareketin belli adap ve zarafet kuralları dâhilinde vücuda geldiği ve derin bir felsefenin yansıması olan bu seremonileri tekdüzelikten çıkaran en önemli unsur ‘ruh’tur. Japon inanışına göre töreni yapacak kişinin tören öncesi ruhen arınması ve yoğunlaşması gerekmektedir. Törene katılan diğerkişilerin de minimalize edilmişbir dansta bile olduğu gibi bütün varlıklarını katmaları, birlikte törene katıldıklarıinsanlarla temas kurabilmeleri beklenmektedir.

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet

Çalışma kapsamında, insanların sosyalizasyon sürecinin önemli bir parçası olan televizyonun güncel durumda yaygınlığı gittikçe artan aile içi şiddet olaylarının ortaya çıkmasında ve artmasında bir payının bulunup bulunmadığı tartışılmıştır. Çalışmada, günümüz televizyon program formatlarının asli özelliği olan ‘aşırı imajinasyon’ aracılığıyla şiddet olgusunu sömürü ve tüketim malzemesi haline getirdiği vurgulanırken, bu durumun da, aile içi şiddet olgunun artış trendiyle doğrudan bir ilişkisi olduğu belirtilmiştir.

 Anahtar Kelimeler: Şiddet, Aile İçi Şiddet, Televizyon, Etkililik

 Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…

Özet

Bu çalışma, cinsel retorik kullanımının bir parçası olarak, reklamcılar tarafından ideal kadın bedeni temsili tercihlerinin nasıl gerçekleştirildiğini dergi reklamları üzerinden araştırmaktadır.  Çalışmada, içerik analizi ve göstergebilimsel analiz yaklaşımlarının bir arada kullanılması denenmektedir.  Başlangıç olarak, 4 adet farklı dergiden daha önceden belirlenen kriterleri karşılayan toplam 379 farklı reklam, kadın bedeninin reklamlarda klişe kullanım kategorilerini ortaya çıkarabilmek amacıyla bir içerik analizine tabi tutulmuştur.  Bunun devamında, içerik analizi tarafından belirlenen 21 kategoriyi temsil ettiği düşünülen reklam ilanları yargısal olarak seçilmiş ve bunların üzerinde göstergebilimsel analizler gerçekleştirilmiştir.

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…

Özet

Retorik figürleri ilk olarak Eski Yunan filozofları Aristo ve Quintillion tarafından tanımlanmıştır. Bir retorik figürü, ifadede gerçekleştirilmiş ‘sanatsal olarak yapılandırılmış bir sapma’yı ifade etmektedir. Retorik disiplininin ana ilgi alanı, verili durumlarda ifadenin en etkili biçimde nasıl aktarılabileceğinin bulunmasıdır. Reklamcılıkta sıklıkla görülen retorik figürleri şunlardır: eğretileme (dolaylı benzerlik), düzdeğişmece (ilgili atıflar), kişileştirme (objelere ve cansız varlıklara insanlara ait nitelikler yüklemek), cinas (benzer sesler veya anlamlar aracılığıyla nükteli kelime oyunları). Reklamcılık teorisinde, retorik ürün, müşteri ve metin/imaj arasında karşılıklı ilişkiler geliştirir. Retorik figürleri reklamlarda sıklıkla görülmesine rağmen, retorik teknikleri reklamlarda farklılaştırılmamış, düzensiz ve bütünleştirilmemiştir. Bu makalede amaçlanan, reklam dilinde kullanılan retorik yapılarının anlaşılmasına kavramsal ve sistematik bir katkıda bulunmaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Reklamcılık, Reklam Dili, Retorik, Retorik Figürler

 Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…

Özet

Reklamlar, dilbilimsel öğeleri ve görsel içerikleri ile iletişimi gerçekleştirirler. Günümüzde tüketici mallarının tanıtımında, reklamların amacı sadece enformasyon iletmek değildir. Bugün reklamlar, ürünlerin tanıtımını ve satışını gerçekleştirmenin yanında belli bir ‘yaşam tarzını’ ve belli bir ‘kimlik’ özelliklerini de tüketiciye sunarlar. Güncel durumda pek çok reklam araştırması, reklamların anlam ve ideoloji yaratma fonksiyonu üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada reklamlarda kullanılan dil öğeleri ve imgelerin ideolojik olarak nasıl yapılandırıldığının yanında, işaret ve anlamların anlam yaratma fonksiyonunu nasıl gerçekleştirdiğini açıklamayı amaçlamaktayız. Bu çalışmada göstergebilim ilkelerinden faydalanarak reklam metinlerinde anlamın nasıl oluştuğunu, nasıl düzenlendiğini ve nasıl iletildiğini araştırma konusu edineceğiz. Bu çerçevede, etkili bir analiz için reklamların derin anlamlarını görmek amacıyla seçilen üç örnek reklam metninin özel bir boyutta göstergebilimsel çözümlemesi gerçekleştirilecektir.

Anahtar Sözcükler: Reklamcılık, Anlam, İdeoloji, Göstergebilim

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet

Reklam metinleri,  özel bir iletişim görevini yani iknayı gerçekleştirmeyi amaçlayan özel ve araçsal bir yapıya sahiptir. Bu araştırmanın amacı, bir kitle iletişim türü olan ve farklı ortamlara, farklı alıcı düzeylerine seslenen reklamların etkili olabilmesi için gerekli koşul olan dilin ikna gücünün arttırılması amacıyla biçimbilimsel olarak stratejik olma noktasında nasıl yapılandırıldığını incelemektir. Araştırmanın metodoloji kısmında seçilen araştırma evreni kapsamında, üç derginin bir yıllık dönemlerinde yapılan içerik analizi neticesinde, reklamlarda kullanılan dilin biçimbilimsel özelliklerini ifade eden cümle içindeki kelime türleri ve bunların kullanım yoğunlukları saptanmaya çalışılmıştır.

 Anahtar Kelimeler: Reklam dili, biçimbilim, ikna

 Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet

Bu çalışma, göstergebilim ilkelerinden faydalanarak reklam metinlerinde anlamın nasıl oluştuğunu, nasıl düzenlendiğini ve nasıl iletildiğini konu edinmektedir. Çalışma kapsamında, göstergebilim perspektifi içerisinde temel anlatım biçimi olarak dilbilim bir model olarak ele alınıp, dilbilimsel kavramların yalnızca dilin kendisine değil, diğer görüngelere de uygulanması amaçlanmıştır. Bu söylenilenler ışığında, pazar koşullarıyla ilişkili olarak, reklamcılık olgusunun göstergeler sistemi olarak nasıl gerçekleştiğine bakılıp, bu çerçevede reklamların derin anlamlarını görmek amacıyla örneklem olarak seçilmiş kozmetik reklamları arasından seçilen iki örnek reklam metninin göstergebilimsel çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen göstergebilimsel çözümlemeleri gerçekleştirirken Berger, (1996), Barthes, (1990; 1999) ve Chandler, (1997) gibi kuramcıların yaklaşımlarından faydalanılmıştır. İnceleme nesnesi reklam ilanları üzerinden gerçekleştirilen analiz sonucunda, başlangıçta hiçbir anlama sahip olmayan ya da farklı anlamla sahip ürünlerin, reklamın söylensel yapısı içerisinde, bizim için anlamlı olan nesne veya kişilerin yerine geçerek çeşitli şekillerde anlamlandıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Reklamcılık, markalar, göstergebilim, anlamlandırma


Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


ÖzetHer şeyden önce birer dilsel ürün olan reklam metinleri,  özel bir iletişim görevini yani iknayı gerçekleştirmeyi amaçlayan özel ve araçsal bir yapıya sahiptir. Bu araştırmanın amacı, bir kitle iletişim türü olan ve farklı ortamlara, farklı alıcı düzeylerine seslenen reklamların etkili olabilmesi için gerekli koşul olan dilin ikna gücünün arttırılması amacıyla sözdizimsel olarak stratejik olma noktasında nasıl yapılandırıldığını incelemektir. Araştırmanın metodoloji kısmında seçilen araştırma evreni kapsamında, üç derginin bir yıllık dönemlerinde yapılan içerik analizi neticesinde, reklamlarda kullanılan dilin sözdizimsel olarak cümle türleri ve bunların kullanım yoğunlukları saptanmaya çalışılmıştır.

 Anahtar Kelimeler: Reklam dili, sözdizimi, ikna

 Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet

Bir ürün ya da hizmet için oluşturulmuş marka adı, firmaların tüketicilerine iletmek istedikleri anlamları ve çağrışımları taşır. Marka yöneticileri bir ürün ya da hizmet için marka adı oluştururken, kuşkusuz zor ve karmaşık bir görevle karşı karşıyadırlar. Bu çalışmada marka adı yaratım, seçim ve değerlendirme sürecinde firmaların takip ettiği süreçler irdelenecektir. Çalışmanın yönteminde, marka sorumluları ve reklamcılardan oluşan toplam yüz katılımcıdan gelen sonuçlar, marka adının bir markanın başarısında başat bir rol oynadığını göstermektedir. Araştırma sonuçları ayrıca, Türkçe reklamcılık ortamında marka adı yaratımında kullanılan ayrıntılı ve sistematik süreçleri ortaya koymuştur. Bunun yanında, çalışma etkili ve uygun bir marka adı yaratmak için süreçte söz konusu olan tanımlı ve belirli kıstasların söz konusu olduğunu ifade etmiştir. Bu çalışmada, bulgulara dayalı pratik öngörüler maddeler halinde sunulmuştur.

 

Anahtar kelimeler: reklamcılık, marka adları, dilbilim, sesbilim, anlambilim

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet

Bu çalışma, genel olarak tüketim kültürü ve felsefe arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Çalışmada güncel durumda tüketim kültürünün unsurları olan yabancılaşma teorisi, gösteri toplumu, üst-gerçeklik, üretim ve tüketimin yer değiştirmesi ve öznenin merkezsizleştirilmesi olguları David Fincher’ın Dövüş Kulübü üzerinden ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada Dövüş Kulübü filminin günümüz tüketim kültürünün tam bir temsili olduğu öne sürülmüştür. Bu bakış açısı dâhilinde, filmin karakterleri anlatıcı Jack ve Tyler Durden’ın iktidar ve hegemonyaya karşı eleştirilerinin tüketim toplumunun aydınlatıcısı oldukları ileri sürülmüştür. Araştırmada bunun yanında, Dövüş Kulübü filminin tüketim toplumu içindeki tüketici-bireyin kişiliğini kurmak ve kendini gerçekleştirmek için yabancılaşma ve birey olma arayışındaki durumunu bir bütün olarak açıkça ortaya koyduğu vurgulanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Tüketim kültürü ve toplumu, üst-gerçeklik, üretim ile tüketimin yer değiştirmesi, parçalanma, öznenin merkezsizleştirilmesi

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Abstract

Experiential marketing provides customers an opportunity to engage and interact with brands, products, and services in sensory ways in today’s competitive markets. This research demonstrates how experiential marketing fits in with the current consumer behavior and attitudes through cell phone usage on Turkish consumers. In the research, the steps and elements of experiential marketing will be clearly defined. A questionnaire is prepared content with this research and is applied on 612 cell phone users as participants from various regions of Turkey. Sampling of the research consists of 612 participants of 18-65 age groups. The research data are analyzed in the program of SPSS 10.0 and t test, factor analysis, frequency analysis, correlation analysis and variance analysis are performed. The study indicates that the subjects on which the participants show attitude at higher level are related with the function and identity sides of the purchase. In addition to this, it is seen that the consumers evaluated the atmosphere of outlet centers in their purchase decisions. This is the factor of the experience of association.

 Keywords: Experiential consumption, consumer, advertising, outlet stores

 Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet1985 yılında, National Geographic dergisinin kapağında, 12 yaşındaki bir Afgan kız çocuğunun fotoğrafı yayımlanır. Yeşil gözleri korku ve dehşetle açılmış kız, derginin en ünlü fotoğrafı, bir modern zaman ikonası olarak hafızalara kazınır; kartpostal ve poster halinde binlerce kez çoğaltılarak bütün dünyayı dolaşır. Steve McCurry, 17 yıl önce fotoğrafını çektiği bu ''yeşil gözlü'' Afgan kızının peşine düşer ve Nisan 2002'de, 30 yaşında üç çocuklu bir anne olan 'Afgan Kızı' bir kez daha kapaktadır. Böylece kapitalizmin mantığına uygun bir şekilde, retro bir senaryo olarak tarih, iletişim medyası yoluyla tekrar bir tüketim motifi olarak kullanıma sokulmuştur. Bu çalışmada, söz konusu imgeleri Roland Barthes'ın mit kavramından yola çıkıp, Jean Baudrillard'ın günümüz tüketim kültürünü formüle ettiği çerçeveden de faydalanarak bir analiz gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız. Çalışmamızda, ayrıca, Batılı'nın Doğulu kadına bakışını içeren, cinsiyet açısından imge analizi bölümü de yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Medya, Kadın, Doğu, Batı  -  Media, Women, East, West


Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet

Bu çalışmada, ürünlerin tanıtımını yaparken reklamlarda kadın bedeninin nasıl nesneleştirildiğini göstergebilim ilkelerinden faydalanarak araştırma konusu edineceğiz.  Geçtiğimiz yıllarda, ana akım medya giderek artan biçimde kadınların cinsel obje olarak kullanımıyla ilgilenmiştir. Bunun yanında, reklamlarda kadın modellerin ve imgelerin bakanların dikkatlerini kendi vücutlarına çekecek baştan çıkarıcı durumlarda gösterildiğini görmekteyiz.  Bu söylenilenler ışığında araştırmanın amacı ilk olarak, cinsiyetleştirilmiş tüketim kavramını ve kadın cinsiyetininin süreç içerisinde reklamlardaki görünümünü inceledikten sonra, etkili bir analiz için reklamların derin anlamlarını görmek amacıyla parfüm reklamları arasından seçilen iki örnek reklam metninin göstergebilimsel çözümlemesi gerçekleştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Reklamcılık, kadın, göstergebilim, cinsellik, nesneleştirme

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet

Reklamlarda ürün ve hizmetlerin daha etkili satışını sağlayabilmek amacıyla sunulan ince/ultra-ince imajlar, bireylerin kendilerinin ve diğerlerinin görünümüyle ilgili algılarını etkileme potansiyeline sahiptir. Bu görüşe ve özellikle kadınların ‘kadın vücudunu algılayışlarını’ etkilemek üzere hazırlanan pek çok reklam olduğu görüşüne dayalı olarak gerçekleştirilen bu araştırmada, dergi ve televizyon reklamları üzerinden yapılan içerik analizi yöntemi ile söz konusu reklamların ağırlığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada ürün/hizmet ya da sektör farketmeksizin çok sayıda reklamın ideal-ince beden olgusunu vurguladığı; okuyucu/izleyicilerin kendilerine farklı mecralardan ulaşan neredeyse tüm sektörlere ait reklamlarda ortalama ya da şişman insan imgelerine neredeyse hiç rastlamadığı, aksine sürekli ince kadın/atletik erkek imgeleriyle karşılaştığı ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Reklamcılık, Reklamda Cinsiyet, İnce/ultra ince beden imajları, İçerik Analizi


Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet

Bu çalışmanın amacı genç kitleye yönelik televizyon reklâmlarındaki duygusal mesaj repertuarını ortaya çıkarmak olmuştur. Çalışma kapsamında bir içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada içerik çözümlemesi kullanılmıştır. 04 Ocak- 10 Ocak 2010 tarihleri arasında 4 farklı ulusal kanalda prime time saatlerinde gösterilen toplam 2482 reklâm spotu kaydedilmiştir. Bunların arasında genç hedef kitleye seslenen reklamların sayısı 1193 olmuştur. Araştırmada genç hedef kitleye yönelik reklamların 9 farklı kategoride gerçekleştiği görülmüştür. Bu 9 kategori içinde de gençlere yönelik 10 farklı tematik kategori ortaya konmuştur. Söz konusu kategorilerin kanallarla dağılımı gerçekleştirilmiş. Ayrıca tüm reklamlar ve gençlik ürünlerindeki en fazla tekrarlanan 10 reklam belirlenmiş ve bu reklamların mesaj içerikleri incelenmiştir. Tüm reklamlar içinde gençliğe yönelik mesajların en fazla 425 tekil reklamla gıda ve içecek kategorisinde olduğu tespit edilmiştir. Temasal dağılıma bakıldığında ise, farklılığa ilişkin mesajlar 390 reklamla tüm reklamlar arasında ilk sırada yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: Reklâm, Televizyon Reklâmları, Gençlik ürünleri, Duygusal Reklam Mesaj Stratejileri, İçerik Çözümlemesi.

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Abstract

Since the emergence of "critical" media studies in the 1970's, a literature has developed that searches and questions the role of mass communications and advertising within the institutional structures of contemporary capitalist societies. These critical researches have addressed the social and cultural effects of mass communications and their role in perpetuating an unjust social order. One of the critical analyses of advertising is exemplified by Haug’s Critique of Commodity Aesthetics has questions the importance of image in advertising and appearance in contemporary society, and reveals how they are connected to the sales effort and to the capitalist political economy. Moreover he claims that in today’s advertising of consumer goods, it is this "aesthetic dimension" which accounts for an increasingly greater share of the price, or value, of the product. In this article in related to Haug’s arguments we argues that the "image" of the product which identifies its aesthetic dimension  is an increasingly important component of its value.

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet

Günümüzde insanların ne giyecekleri, moda sistemi denilen tüketim kültürüne içkin bir yapı içinde ‘tasarlanmış’ olarak insanların seçimlerine sunulmaktadır. Moda kapitalist tüketim sürecini hızlandırıcı bir araç olmasının yanında,  aynı zamanda bir iletişim biçimi ve simgesel bir etkileşim aracılığıyla toplumsallaşma sürecinde kimlikleri ifade eder. Diğer taraftan, tüketim kültürünün gereklilikleri sonucunda, kadın/erkek toplumsal düzeninin birbirine girdiği, cinsiyetlere özgü giysi biçimlerinin ve moda formlarının değiş tokuş edildiği bir durumu işaret eden ve ortakcinsiyetleşme olarak adlandırılan olgu tartışılmaktadır. Bununla ilişkili olarak gerçekleştirilen göstergebilimsel bir analizle, erkek/kadın cinsiyetinin moda bağlamında  ‘benzerleşme’si söz konusu edilmiştir.  Analiz edilen metinlerde, cinsiyete özgü biçimlerin ödünç alındığı ya da birbiriyle karıştırıldığı görülmüştür. Araştırma sonucunda, çağdaş modanın, kadın ve erkek cinsiyetine belirgin, tutarlı ve tek bir kimlik önermekten ziyade, birbirleriyle çatışsa bile farklı kimliklere bürünme imkanı verdiği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Moda, Ortakcinsiyet, Tüketim, Toplumsal Göstergebilim.

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Abstract

This paper investigated the postmodernist notion of consumption and attempts to identify some of the concerns raised by postmodern. The study proposes a methodology based on showing sample case advertisements and consumption forms for the revealing postmodern impacts on consumption and for interpreting the meaning and understanding the structure of such consumption forms. In the research, it’s stated that from the postmodern perspective on consumption, hyperreality, fragmentation, decentring of the subject, commodification of nostalgia and brand community forms are essential characteristics. However, it’s reveal that this subject is highly comprehensive and the evaluation of the conclusions would be a subject for a wider and more comprehensive study.

 

Keywords: Postmodernism, consumption, hyperreality, fragmentation, brand community, nostalgia


Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet

Araştırma kapsamında, süper mağazaların da içinde bulunduğu ve yeni tüketim araçları olarak adlandırılan unsurların, tüketiciyi etkileme ve denetleme amacıyla akılcılaştırma, büyüleme ve yeniden büyüleme süreçlerini nasıl gerçekleştirdiği göstergebilimsel bir analizle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu tüketim nosyonlarından akılcılaştırma ve büyünün bozulması literatürde bir modern dönem unsuruyken, yeniden büyüleme postmodern kültürel kuram dâhilindedir.  Araştırma amacı doğrultusunda Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan bir süper mağaza olan IKEA yapı marketin İzmir şubesi bütünce olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında söz konusu bu alışveriş mekânına çeşitli kereler ziyaretler gerçekleştirilmiş ve tüketimi akılcılaştıran ve tüketimi daha verimli kılan etkenleri belirlemek amacıyla mekânın düzenlenmesi, tasarım, zamanı etkin kılmak amacıyla oluşturulan araçlar, dikkat edilecek unsurlar olarak sıralanmış ve bu unsurlar hakkında gözlemler gerçekleştirilmiştir. Araştırma yöntemi olarak postmodernizm bakış açısından sistemli biçimde ele alan en önemli yaklaşımlardan biri olan toplumsal göstergebilim yöntemi seçilmiştir. Araştırma sonucunda, geçmişten günümüze tüketim araçlarının özellikle boyutlarında büyük değişimler yaşandığı, nitelik olarak da önemli dönüşümler gösterdiği görülse de, günümüzde tüketim araçlarının modern dönem ve postmodern dönemin niteliklerinin bir karışımı olduğu ileri sürülmüştür. Çalışmada tüketim nosyonlarının yanında, farklı dönem tüketim araçlarının bir arada bulunduğu, aynı tüketim mekânlarında zamanın ve mekânın birbiri içine geçtiği görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Süper Mağazalar,  Akılcılaştırma,  Toplumsal Göstergebilim


 Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet


Akira Kurosawa’nın pek çoklarınca Japon sinemasının en başarılı yapımı olarak kabul edilen bu ünlü filmi, 16. yüzyılda Japon militarizmin çökmesinden sonra ortaya çıkan kültürel değişimleri ve daha sonra Amerikan işgalinden sonra ortaya çıkan yeni durumu anlatır.Filmin konusu, 16. yy’da sosyal kaos içindeki Japonya’da geçer. Filmde sürekli olarak çete baskınlarına uğrayan ve zengin pirinç tarlaları talan edilen fakir bir köy anlatılır. Bu basit hikaye filmin yönetmeni Kurosawa’nın ellerinde metamorfoza uğrayarak bir senfoni biçimi almıştır. Yedi Samuray Kurosawa’nın ilk epik samuray filmidir. Bireysel kahramanlığın ve grubun üstünlüğünün maksimum duygusal etkiyi sağlamak için epik bir biçimde vurgulandığı bir filmdir. Filmdeki tematik müzik, karakterlerin özellikleri, küçük kişisel öyküler, olaylar ve teknik özellikler ve diğer öğeler, filmin epik karakterini güçlendirir. Bu çalışmada, Yedi samuray filminde yer alan epik imajlar ve unsurları ortaya koymayı amaçlamaktayız.

Anahtar Kelimeler: Kurosawa,  epik biçim,  kahramanlık


Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Abstract

The purpose of this paper is twofold. First, the model offered by Thomas Rochon is used to examine how ideas, activism, and changing American values have influenced advertiser practices as they relate to sexualized images of men in mainstream media. Previous research has highlighted the importance of economic shifts on advertiser practices, ignoring the importance of cultural factors, such as the influence of the gay liberation movement on representations of masculinity in the post 1960s era. Second, a quantitative analysis of sexualized depictions of masculinity is presented. These data suggest that men in contemporary advertisements increasingly display the visual cues of objectification. After positioning these sexualized images in a larger social, political, and economic context, the implications of male objectification is discussed.

Keywords: gender roles - objectification - advertisements

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet

Postmodern kültürel teori, çeşitli promosyon etkinlikleri sayesinde gerçekliği tamamen insan imajinasyonunda oluşan reklamcılık aktivitelerinin üst-gerçek bir biçime dönüştüğünü ileri sürmektedir. Güncel durumda postmodern tüketim kültüründeki reklamcılık etkinlikleri, meta kültürünün kullanım değerlerini ortaya sermekten ziyade, bir gösterim değeri yaratmayı amaçlamaktadır. Bu araştırmanın birincil amacı, bu söylenilenle ilişkili olarak reklamlarda oluşan üst-gerçek kategorilerini analiz etmektir. Bunun devamında, gerçekleştirilen içerik analiziyle belirlenen 13 farklı kategoriyi temsil ettiği düşünülen reklam ilanları yargısal olarak seçilmiş ve bunların üzerinde göstergebilimsel analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucu olarak, postmodernizm sürecinde günümüzde pek çok reklamın ürünle ilgili bir bilgi vermekten ziyade, kendilerinin bir ‘meta’haline geldiği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Reklamcılık, Üst-Gerçeklik, Postmodern Estetik, Göstergebilim, İçerik Analizi.

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet:
 

Hayat kadınlarının çalışma ortamlarında maruz kaldığı şiddet uzun zamandır tartışma konusudur. Diğer taraftan, hayat kadınlarına yönelik şiddetin sadece çalışma ortamlarında değil, bu insanların gündelik yaşamlarına da yansıdığı düşünülmektedir. Bu bakış açısıyla ilgili olarak, gerçekleştirilen doğrudan gözlem ve yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler aracılığıyla, toplumun hayat kadınlarına karşı algıları şiddet eylemlerinin bu insanların gündelik hayatına yayıldığı sonucu araştırmada vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: şiddet, fuhuş sektörü, hayat kadınları, ‘çalışma ortamı dışı’ şiddet

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Abstract

Fashion is a pattern site to improve an apprehension of the representation of gender roles portrayals and self through appearance expression. It represents contingently, the most simply observed indication of ‘gender in portrayals’. This paper explores the prominence of fashion consumption for males as semiotic markers for expressing self and social communication in order to lay stress on the increasing fragmentation, necessities in state of belonging of this postmodern market and the role of consumption practices as cultural markers. In this paper the advertising industry’s representation of ‘ideal men’ throughout the fashion was examined in four popular men’s magazines such as Esquire, FHM, Max, and Boxer. As the conclusion of the content analysis conducted for the study, we stated advertising sets double‐standard for the male gender that is portrayed in vastly different ways. Ads that target men in fashion advertisements still portray men as powerful and dominating creatures and point to traditional aspects of masculinity. On the other hand, some other advertisements targeted men with obsessed with self‐image and lifestyle whose good looks can be seen as slightly womanly. The study revealed that contemporary man is characterized by both traditional and contemporary new images.

Keywords: Fashion, postmodernism, ideal men images.

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet:

Eğitimde bir %33 kuralından bahsedilir. Günümüzde meslek sahibi insanların performansı ve başarısı % 33 akademik yetkinlikleri, % 33 yetenekleri % 33 sosyal becerileri ile değerlendirilmektedir. Kişiye temel eğitiminin verileceği, ilgi yetenek ve istekleri doğrultusunda doğru yönlendirmenin yapılacağı anaokulu ve sonrasında ilk - orta öğretimin bu anlamda önemi çok büyüktür. Eğitim sürecinde ailelerin karar vermek zorunda oldukları en önemli parametrelerden biri okul seçimidir. Okul seçimi üstünkörü gerçekleştirilecek bir pratik olmayıp, seçim parametreye yeterli önem verilmediğinde, eğitimin özellikle talep tarafı sakatlanmış demektir. Okul seçimi heyecan verici olduğu kadar karmaşık ve zorlayıcı bir süreçtir. Özellikle özel okullar içeren seçim süreçlerine bakıldığında bu süreç daha da zorlaşmaktadır.

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Abstract

Nowadays it has been widely seen that instructional applications evolving into online settings. Depending on this it can be given a special importance to examine the different variables impact on online learning environments. One of the key components is sense of community to be investigated. But it’s a reality that the researches on sense of community especially implemented in higher education settings. So the main of this study is to research how elementary students develop the sense of community in online learning environments and the impact of it on their achievements. The sample of the research constituted of 60 sixth grade students which able to connect to internet at home studied in Kazım Karabekir and Istiklal elementary schools. The research implemented in six weeks according to one of the subjects of Science and Technology lesson. Moodle was used as an online learning environment as well as e-mail, chat, forums, blogs and news groups used as online tools. To determine the views of participants a questionnaire was developed and applied after the study. All the data gathered from the study examined statistically through SPSS.

Key words: Online learning settings, blog, Moodle, sense of community

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Abstract:

The area of youth and social media tools deal with all research that concerns youth and their use of these media. This research is a special category in the area and examines how young university students attitudes towards marketing activities in social media tools. These tools made possible of brand interactions on young people by the rising of weblogs, social networking sites and wiki’s. The research consists of a broad range of different perspectives such as qualitative and descriptive studies of what goes on in the social media environments. This research employed a survey design and executed among 124 detected participants from random research horizon. The study shows that young adults think social media facilitate interaction, information-sharing and collaboration for the marketing activities. In the research, it is revealed that 85% of the participants think that a brand needs ‘a strong electronic presence’. In addition to this, 77% of the participants trust the advice of other consumers, 53% of the participants state that social media tools increase brand awareness and 68% of the participants think social media tools increase brand loyalty. The field is growing in size, shape and complexity and the need for study is urgent. The paper will be a valuable contribution by providing a perspective with Turkey sample and a broad overview.

Keywords: Social media tools, youth, social interactions, blogs, marketing


Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Abstract


The advergames represent a new advertising concept that uses internet and digital technology to implement viral marketing campaigns. Initially, advergaming research has been referring to consumer’s behavior. Researchers have rarely focused on consumer’s attitudes towards branding, recall, and recognition, features that bound to embody advergames effectiveness. This study tries to develop a theoretical framework, which explains the effect of advergames on consumers' perceptions and attitudes with prepared survey. The collected data is being analyzed and discussed from a qualitative point of view. The results indicate a clear relationship between the advergames and the attitudes towards brand. Here, the specialties of advergames, like theme, entertainment, relation to product were noted as prominent factors.
Keywords: Advergame, brand attitudes, youth, interactive advertising.


Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Abstract

The subject area of youth and Web 2.0 tools deal with all research that concerns youth and their use of these media. This research is a special category in the area and examines how are identities constructed and re- constructed in everyday social interactions of Web 2.0 environments. The research consists of a broad range of different perspectives such as qualitative and descriptive studies of what goes on in the Web 2.0 environments. This research employed a survey design and executed among 433 detected participants from random research horizon. The study shows that Web 2.0 tools facilitate interaction, information-sharing and collaboration made possible on young people by the rising of weblogs, social networking sites and wiki’s. This also affects the exchange of social interactions among actors and identity construction for these actors becomes possible. Participants in the research think that considering being in the Web 2.0 environments as a lifestyle (84.8%), using a Web 2.0 tools is a tool for identifying themselves (74.2%). Moreover, they do not distinguish between online and offline and do not have another personality online (67.1%). The field is growing in size, shape and complexity and the need for study is urgent. The paper will be a valuable contribution by providing a perspective with Turkey sample and a broad overview.


Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Abstract

Nowadays the usage of social networks in online learning implementations has been increasing like in other areas. However, there are few research findings about the usage and effects of these sites. Implementations in the online learning environments; the participation of learners is a complex process so the most fundamental issue is to find out the way on how to encourage the learners’ engagement. Since realizing the most effective online learning depends on active participation of all students. This research not only examines how feeling identification in a social group paves the way of learners’ enthusiasm and success but also defines what cases affect the learners’ participation to the online learning. For this purpose, 60 learners who took part in online learning were distributed into two groups, as experimental and control groups. The learners who were in the experimental group participates both in learning on line atmospheres and in social networks via Facebook. The students in control group only took part in online learning environment. The research tool called “Sense of Classroom Community Index” applied for the students who were in experimental and control groups. An achievement test with 30 questions for an ICT lesson applied for both the experimental and control group and the results show that the learners who were in experimental group were more successful than the ones in control group. This research study shows the way the learners’ engagement can be encouraged to the learning online implementations which have been rising drastically.

Keywords: Social networking, sense of classroom community, online learning.


Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Introduction


'Ça-no-yu’, which is the traditional Japan tea ceremony, symbolizes the real spirit, calmness, modesty and elegance in the Japan culture. This ceremony is considered as a reflection of the formalities, which regulate the daily lives of the samurais. “Spirit” is the most important factor, which eliminates the monotonous nature of these ceremonies which are reflection of a deep philosophy and in which, from grasping the bowl to mixing the tea, from putting tea to the usage of the napkin, every action is implemented in the frame of certain customs and elegance rules. According to the Japan belief, the person who will perform the ceremony should be spiritually purified and intensified at first. The other persons, who participate in the ceremony, are expected to add all of their existences just like in a minimized dance and to contact the other persons participating in the ceremony together.

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


AbstractAs the technology develops and expands, com- puters have a very significant role in the world of children. The aim of this survey is to study the internet habits of 6-13 age groups of children. Moreover, we will deal with how they utilize the new media tools in Turkey. A questionnaire is prepared content with this research and is applied on 366 participants from various regions of Turkey. Sampling of the research consists of 366 children of 6-13 age groups. The research data are analyzed in the program of SPSS 10.0 in the frequency and chi square test analysis. The results of the field survey reveals: 61,9 % of children have internet access at home. In addition, 95,8 % of the children are internet users. 49,1 % of the children are in the internet to play games, 26 % of them to communicate with friends and only 6,0 % of the children use internet to do “homework”.

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız...


Abstract

The amount of demand for new products like 3G is related to adoption and spread of innovations. Research suggests that innovativeness is related to consumer behavior and characteristics. Research shows that only its functional sides in the consumer perception do not evaluate new technologies like 3G. Consumers also perceive symbolic sides to this type of technology. This study measures the interests of the population that live in the urban area of Turkey and economically active and working for the 3G technology, their product purchasing criteria, product using habits, brand recognition levels, brand preferences, and tendencies for purchasing products and services in the near future. The research is performed with the participation of 612 persons in 12 provinces. The demographic characteristics belonging to the consumers who participate in the survey study, the reliability analysis results concerning the scale, t test, factor analysis, frequency analysis, correlation analysis, and variance analyses are performed in this chapter of the research. Findings show that the dynamic Turkish consumer gives significant importance to this new technology as functional and symbolic.

Keywords:3G, Cell Phone, Consumer Perception, Technology, Technology Adoption

 Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Abstract

The subject area of youth and Web 2.0 tools deal with all research that concerns youth and their use of these media. This research is a special category in the area and examines how identities are constructed and re-constructed in everyday social interactions of Web 2.0 environments. The research consists of a broad range of different perspectives such as qualitative and descriptive studies of what goes on in the Web 2.0 environments. This research employed a survey design and executed among 433 detected participants from random research horizon. The study shows that Web 2.0 tools facilitate interaction, information-sharing and collaboration made possible on young people by the rising of weblogs, social networking sites and wiki’s. This also affects the exchange of social interactions among actors and identity construction for these actors becomes possibile. Paticipants in the research think that considering being in the Web 2.0 environments as a lifestyle (84.8%), using a Web 2.0 tools is a tool for identifying themelves (74.2%). Moreover, they do not distinguish between online and offline and do not have another personality online (67.1%). The field is growing in size, shape and complexity and the need for study is urgent.

Keywords: Web 2.0 tools, identity, youth, social interactions, social network sites

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet

Pazarlama iletişimi içinde, özellikle de reklamcılık etkinliklerinde müziğin kullanımı yaygın olarak görülmektedir. İlgili yazında reklamlarda müzik kullanımını dikkati çekme, hatırlanırlık, tutum ve satın alma niyeti bağlamında inceleyen pek çok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırma da, müzik yapılarını inceleyen ve reklamlardaki anlam oluşumunu sağlayan müzik unsurlarını ele alan çalışmaları irdelemektedir. Bunun yanında ilgili yazın, markaya karşı tüketici tutumu, reklamlara karşı tüketici tutumu, marka hatırlanırlığı, metnin keyif vermesi ve satın alma kararı değişkenleri açısından incelenmiş ve bu hususlar birer tablo halinde sunulmuştur. Farklı araştırmaların ortaya koyduğu, % 40’tan başlayıp % 90 orana kadar genişleyen kullanım oranlarıyla müziğin reklamlarda kullanımı, reklamcıların konuya gösterdiği önemi ortaya koymuştur. Türkçe reklam yazınında müziğin reklam etkileri açısından önemi konusunda bir boşluk bulunmakta; bu araştırma sunduğu yazın taraması, analizler ve tablolar ile bu boşluğu doldurma yönünde bir adım atmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Reklamlar; tutum; duygusal mesajlar; müzik; satın alma niyeti

 
Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet

Yakın geçmişte radikal demokrasi fikri sosyal kuram, entelektüel ve politik alanda önemli bir tartışma fikri olarak yer aldı. Geleneksel demokrasilerin ve ulusal devletlerin düzenleyici ve otoriter gücüne ilişkin şüpheler, radikal demokrasinin siyaset ve demokrasi platformundaki tartışmalardaki yükselişini anlatan unsurlar oldu. Liberal demokrasi fikrinin basit bir önermesinden doğan radikal fikri- tüm yurttaşların özgürlüğü ve eşitliği fikri- ilerici bir politik görüşü ifade eder. Cinsiyet eşitsizlikleri, etnik kimliklere dayalı eşitsizlikler, aile yaşamındaki eşitsizlikler gibi tüm eşitsizlikler, dinsel, cinsiyete ilişkin ayrımlar, eşitlikçi ilişkiler paralelinde tekrardan düzenlenmelidir. Bu çalışmanın amacı da politik ve sosyal bir değerler dizisi olarak radikal demokrasi fikrini irdelemek, yaklaşımın geleneksel demokrasi kuramıyla farkın ortaya koyup, Radikal Demokrasi yaklaşımının toplumlardaki potansiyel etkisini tartışmaktır. Çalışma temelde Radikal Demokrasi fikrinin bir eleştirisini yapmak üzerine odaklanmıştır. Radikal Demokrasi ve toplumsal çatışma da çalışmada bu bağlamda ele alınan unsurlar olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Radikal demokrasi, liberal demokrasi, post-marksist teori, Laclau ve Mouffe

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…

Abstract

This study is conducted on today’s multi-purpose shopping centers which are the most crucial references of consumption cultures. Their peculiar and identifiable design elements are analyzed according to the social semiotics approach. Moreover, experiences of shopping which are realized in these centers are studied in the context of the aesthetization of everyday life and leisure time activities. As a result of literature review and case study which is conducted in the research, it is emphasized that some elements of ‘real urban places’ are imitated by ‘re-designing’ in such a type of consumption centers. Furthermore, it is expressed that the complicated, ambiguous and problematical structure of the real city is re-designed and re-organized in more isolated and sterile environment. Although they are the imitations of some features founded in ‘real urban life’ in which are offered some forms of entertainment, relaxation and social activities in addition to whose basic aim is ‘consumption’, it is claimed that the shopping centers are the rationalized and mechanical forms to try to just motivate to their visitors in order for them to consume.
Keywords: Shopping Centers, Consumption, Leisure Times, Urban Forms, Social Semiotics.

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Abstract

This paper examines the concept of impulse pur- chasing behavior online basically. The phenomenon of im- pulse purchasing has been researched in consumer research as well as for example in psychology and economics since the 1950s. A detailed review and analysis of the literature as- serts that there are some unsolved issues regarding the state of knowledge on impulse purchasing behavior. Further- more, nowadays consumers buy an increasing amount of purchases on the Internet. The current conceptualizations of impulse purchase behavior do not adequately capture im- pulse purchase behavior over the Internet. Today several researchers have claimed that the phenomenon of impulse purchasing should be examined also in the context of online shopping environment. This article aims to reveal that what attitudes of the customers are the points in question while purchasing on internet in terms of impulse buying. The results of our exploratory research are consistent with our conceptualization, and present a strong base for future research.

Index Terms—Consumer Behavior, impulse buying, e- commerce.

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…Abstract


Experiential marketing provides customers an opportunity to engage and interact with brands, products, and services in sensory ways in today’s competitive markets. This research demonstrates how experiential marketing fits in with the current consumer behavior and attitudes through cell phone usage on Turkish consumers. In the research, the steps and elements of experiential marketing will be clearly defined. A questionnaire is prepared content with this research and is applied on 612 cell phone users as participants from various regions of Turkey. Sampling of the research consists of 612 participants of 18-65 age groups. The research data are analyzed in the program of SPSS 10.0 and t test, factor analysis, frequency analysis; correlation analysis and variance analysis are performed. The study indicates that the subjects on whom the participants show attitude at higher level are related with the brand experience. In addition to this, it is seen that the consumers evaluated the products in the frame of the social status symbolized in their cell phone preferences in the experience of association.
Keywords: Experiential marketing, hedonism, advertising, brands, cell phone

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…Özet

 

Taraf gazetesi yazarı Sezin Öney, 21 Eylül 2009 tarihli yazısında ‘medyanın savaş suçlarını’ ele alıyordu. Öney’in yazısının ana çatısı, medyanın ‘açık savaş tahriki’nin zaten bir suç olduğu ve süreç içinde bu suçtan yargılanıp mahkûm edilen ‘gazeteciler’in varlığı üzerineydi. Öney yazısında karar örneklerinden bahsediyordu (Öney, 2009). Nazilerin propaganda çalışmalarında kilit rol oynayan ve Yahudilerin ne kadar aşağı bir ırk olduğu savını karikatürler, fıkralar, basit dille yazılmış makaleler ve düzmece haberlerle yayarak yok edilmeleri çağrısında bulunan Der Stürmer gazetesinin kurucusu ve yayın yönetmeni olan Julius Streicher’in Nüremberg duruşmalarında idama mahkûm edilmesi bunlardan biri. Öney’in Streicher’den sonra, soykırıma neden olmaktan ötürü yargılanan ilk medya mensupları ise Ruandalı bazı gazetecilere ilişkin olanıydı (Öney, 2009). Bu gazeteciler, Ruanda’da 1990’ların başından itibaren yaptıkları yayınlarla Tutsilerin toplu kıyımlarına yol açmaktan hüküm giyen gazetecilerdi.

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Özet

Kentler, bir metin olarak okunabilmektedir. Bu yaklaşımla ilişkili olarak, çalışma postmodern tüketim kültürün etkisi altındaki hedonik bir biçim olduğu düşünülen çağdaş kent tasarımını ele almaktadır. Bu bakış açısı dahilinde, kent mekanları ve kentin mimari üslubu, boş zaman etkinlikleri ve daha genelde gündelik yaşam etkinliklerine dayanan tüketim organizasyonu için mükemmel olarak tasarlanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, belirtildiği gibi, postmodern nosyonlara ve postmodern tüketim kültürüne dayalı günümüz kent alanının mimari üslubunu ve karakterini ortaya çıkarmaktır.  Çalışma ayrıca, Türkiye örneğinde sınırlı bir perspektif ve örnek sunmaktadır. Araştımanın sonucu olarak, sembolik tüketim etkinlikleri temelinde postmodernizmin karakteristiğini sergileyen kentlerin bu özelliğini, mimari üslubuna da yansıttıgı ifade edilmiştir.

 

 

Anahtar Kelimeler:  postmodernizm, kent tasarımı, üst-gerçeklik, tüketim kültürü, hedonizm

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…Özet

ABD’li, ünlü Time Dergisi’nin dijital dünyanın önemine ayırdığı 25 Aralık 2006 sayısının kapağı, kendisinden bahsedilmeye değerdi (Grossman 2005). ‘Sen, evet sen, artık bilgi çağını sen kontrol ediyorsun! Kendi dünyana hoş geldin. Yılın kişisi sensin(!) Mesaj çok netti: Artık dijital çağdaydık ve hiçbir şey daha önceki gibi olmayacaktı. Bu kapak, dijital çağa atfedilen bir övgüyken, insanlar üzerinden insan için çalışan pazarlama iletişiminin buna duyarsız kalması beklenemez. Değişen sadece teknoloji değil, elbette ki. Biz tüketiciler sürekli olarak değişiyoruz, gelişiyoruz. Ürünler, hizmetler, markalar, pazar gelişiyor ve gelişiyor. Söz konusu bu değişime ve gelişime; rekabet, eğilimler, yaklaşımlar, deneyimler, politika, iletişim, etkileşim, eğitim ve sayısı arttırılabilecek daha pek çok neden yol açıyor. Bu değişimi en çok hissedenlerden olan markalar, daha fazla tüketici etkisi için kendilerini de değiştiriyor, yeniliyor ve geliştiriyor.

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…


Abstract


The developments that were experienced in the communication and technology area made Internet an important part of the daily life. In this respect, with the development of Internet, the changes in the social structure are closely connected with the lifestyles, attitudes, and behaviors of the people. In the study, the phenomena of virtual fellow wife and polygamy are researched and analyzed. A qualitative research, which is based on the observation fundamentally and richened with a survey and in-depth interviews, is carried out in accordance with the ethnographic research that is used in this study. The behavior-oriented observations are performed and the oral reports are arranged with the requirements that the research is performed in the natural environment. In the research, we see that two arguments such as ‘‘I have been never remorseful because I am brought/I come as a fellow wife virtually’’ and ‘‘Bringing a fellow wife is not a question, it is our tradition’’ showed the highest attitudes.


Keywords: virtual, polygamy, etnographic study, Turkey


Makalenin Tümünü Okumak İçin Tıklayınız…

 


 
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation Privacy Policy